Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Voorafgaand

Owla Brugge: Bilkske 3B 8000 Brugge , HA & CO BV maatschappelijke zetel: Langestraat 4 8000 Brugge met BTWnummer: 0743642778
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent.
Elke bestelling/offerte/overeenkomst impliceert de aanvaarding door de klant van de algemene
verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden uit.

Offertes -Bestellingen -Overeenkomsten

Offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik HA & CO BV binden. Ook de prijzen van de aangeboden formules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken. Door ondertekening van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten.
Bij ondertekening van de offerte is de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling van deze, gehouden tot betaling van het voorschot ten bedrage van 30% van de totale som.
Pas na ondertekening van de offerte en betaling van het voorschot noteert HA & CO BV de reservatie als zijnde definitief.
De overeenkomst kan slechts regelmatig beëindigd worden conform punt “annulatie” van deze algemene voorwaarden.

Prijs

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant opgegeven aantallen(personen). Ten laatste 14 dagen voor het event dient u de definitieve aantallen schriftelijk door te geven. Bij eventen op korte termijn gepland, beschouwen wij het aantal van de offerte als definitief aantal.

Aantallen worden aangerekend zoals contractueel vastgelegd of ten laatste 14 dagen op voorhand schriftelijk worden doorgegeven. Indien op het event minder aanwezigen zijn dan door de klant opgegeven, behoudt HA & CO BV zich het recht voor een kost aan te rekenen in functie van de geleden schade. Indien er op het event een hoger aantal aanwezigen zijn dan opgegeven door de klant, zullen deze extra aangerekend worden aan het in de offerte/overeenkomst bepaalde tarief.

De prijzen zijn steeds exclusief btw.

Tickets

HA & CO BV handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor de organisatie van evenementen en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de prijs, noch voor de volledige annulering van het evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden. De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het concert. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke klant, mits teruggave van de toegangskaart.

De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier of de telefonische boeking. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door HA & CO BV indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.

 

Overmacht

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ongevallen, stakingen, lock-outs,
opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, niet verschijnen van 1/2de van de noodzakelijke werknemers, ontlasten HA & Co BV van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt HA & CO BV zich het recht voor de uitvoeringstermijn te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van HA & CO BV.
Wanneer HA & CO BV geconfronteerd wordt met een overmacht situatie dan stelt zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, waarna HA & CO BV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen.

Annulatie

Annulaties kunnen enkel schriftelijk gebeuren gericht naar de maatschappelijke zetel van HA & CO BV. Annuleren zonder kosten kan tot minimum 3 maand voor het event. Voor annulaties die ons later bereiken, wordt het voorschot (30% van het totaal bedrag) ingehouden als schadevergoeding. Annuleren kan tot ten laatste 14 dagen voor het event. Indien annulatie in de laatste 14 dagen voor het event zal het volledige offerte bedrag dienen betaald te worden.

Facturatie

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen.
Facturen of saldi van facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden automatisch en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 1% per maand in het voordeel van HA & CO BV. Bovendien worden bij niet betaling op de vervaldatum de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en niet tot lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro.

Veroorzaakte Schade

Alle schade aangericht door de klant of zijn genodigde aan goederen behorende tot HA & CO BV, wordt volgens opgave van het management door de klant aanvaard zonder discussie. Eventueel lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zouden zijn teweeggebracht in Owla Brugge. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen tijdens het event.

Vrijwaring

De klant dient HA & CO BV te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluids)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van HA & CO BV om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. HA & CO BV heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade in de meest ruime zin van het woord.
 

Rechtbanken

Partijen erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge om te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan HA & CO BV en de klant, steeds met toepassing van het Belgische recht.